Những thông tin về cập nhật

Các thay đổi đối với báo cáo tháng 7 năm 2020
Có hai thay đổi chính được giới thiệu: Báo cáo tóm tắt   Trong phần tóm tắt báo cáo, bạn có thể tìm thấy những thay đổi sau: Chỉ các điểm kiểm tra có t...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 10:04 SA