Chia sẻ báo cáo và hình ảnh

Chia sẻ một hình ảnh trong khi kiểm hàng (trên ứng dụng Qarma)
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn chia sẻ một bức ảnh duy nhất thông qua WeChat, Zalo, email hoặc Skype, vvv - hoặc tải ảnh xuống thư viện ảnh của bạn trực tiếp từ ...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:53 SA
Chia sẻ tất cả hình ảnh của một yêu cầu kiểm hàng (trên ứng dụng)
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn chia sẻ tất cả ảnh thông qua WeChat, Zalo, email hoặc Skype, vvv - hoặc tải ảnh xuống thư viện ảnh của bạn trực tiếp từ ứng dụng. ...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:53 SA
Chia sẻ báo cáo dưới dạng PDF (trên ứng dụng)
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn chia sẻ báo cáo dưới dạng PDF thông qua WeChat, Zalo, email hoặc Skype, vvv - hoặc tải báo cáo xuống thiết bị của bạn trực tiếp từ...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:53 SA