Hướng dẫn này sẽ giúp bạn đặt lại mật khẩu của mình thông qua Ứng dụng. Nếu bạn cần đặt lại mật khẩu của mình trên trang web, vui lòng truy cập hướng dẫn này.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhấn vào nút 'Quên mật khẩu' bên dưới thông tin đăng nhập.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Nhập Email bạn đã đăng ký với Qarma và nhấn vào nút 'Đặt lại mật khẩu'.

 

A screenshot of a phone

Description automatically generated with medium confidence

Text, letter

Description automatically generated

 

Mở Email mà hệ thống gửi về và mở liên kết bên trong thư.

 

Graphical user interface, text, application, Teams

Description automatically generated

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Nhập mật khẩu mới của bạn và nhấn vào nút 'Ok, đặt mật khẩu mới'.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng đăng nhập lại vào ứng dụng và bắt đầu kiểm tra.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated