Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tách yêu cầu kiểm hàng kết hợp. Điều này chỉ khả dụng nếu chức năng được bật. Để kích hoạt chức năng này, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Qarma.

Nếu bạn muốn tạo hoặc điều hướng một yêu cầu kiểm hàng kết hợp, vui lòng xem hướng dẫn của chúng tôi:

 

Điều hướng trong kiểm hàng kết hợp trong ứng dụng.

Kết hợp yêu cầu kiểm hàng được chỉ định trong ứng dụng

------------------------------------------------------------

 

 

Tìm đơn hàng bạn muốn tách thành nhiều yêu cầu kiểm hàng đơn lẻ

 

Trên màn hình bắt đầu, bạn có thể thấy tất cả các đơn hàng được chỉ định cho bạn. Những đơn hàng được kết hợp có biểu tượng (mũi tên xoắn) ở góc trên cùng bên phải.

Tách yêu cầu kiểm hàng

Để tách yêu cầu kiểm hàng kết hợp, nhấn vào biểu tượng ''  ở góc trên bên phải và chọn “Tách ra”.

Graphical user interface, application

Description automatically generated Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Yêu cầu kiểm hàng hiện có thể được tải xuống và thực hiện riêng lẻ. Nếu bạn không muốn tải về liền thì bấm hủy bỏ sẽ quay trở về giao diện ban đầu ở tab kế khoạch

Graphical user interface, application

Description automatically generated Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Bây giờ bạn có thể thực hiện kiểm hàng riêng lẻ hoặc kết hợp kiểm hàng theo một cách khác.